fbpx
Völgy Kemping Kapolcs

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Völgykemping honlapjának böngészése, használata, valamint foglalás esetén Ön
elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az
adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Általános rendelkezések

1.) A Völgykemping (Kapolcsi Kalandpark Kft. 8294, Kapolcs, Kossuth u. 48.) – a
továbbiakban Szállásadó – ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést
szállásszolgáltatás nyújtására.
2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános
szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben
eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel,
szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a Vendég veszi igénybe.
2.) Amennyiben a Vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadótól rendeli
meg, úgy a szállásadói szerződés a Vendég és a Szállásadó között jön létre.
3.) Amennyiben a kemping szolgáltatásokat a Vendég megbízása alapján harmadik
személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön
létre, és a Szállásadó egyéb szálláshelyszolgáltatás nyújtásának feltételeit ezen
szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a
Vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.
4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.
5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú
kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

A szerződés létrejötte

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén, e-mailben vagy telefonon keresztül
fogad el.
2.) A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot
küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötötsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48
órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó
nyilatkozat (megrendelés).
3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a
visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.
4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a
megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:
• Vendég/Szerződő fél neve,
• lakcíme (székhelye),
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• érkezés és távozás dátuma
• éjszakák száma
• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
• apartman megnevezése
6.) A szállás minimum két éjszakára és maximum 30 éjszakára foglalható. A
vendégház fenntartja a jogot, hogy bizonyos időszakokban hosszabb minimum
tartózkodást alkalmazzon.
7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó
szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni
ajánlatában.
9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a
szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes
összegére.
10.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett
meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben
az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a
meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.
12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik
ki.

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a
Vendég a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 14. napig írásban tett
nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől. Ezen időn belüli elállás esetén a
vendégház által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben
meghatározott kötbért köteles fizetni.
2.) A tervezett érkezés előtti 4. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 30%-a
kerül kötbérként felszámolásra. A tervezett érkezés előtti 3. naptól a kötbér mértéke
100%.
3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét a szállás díjának teljes
megfizetésével vagy előlegfizetéssel nem biztosította a foglalás időpontját követő 3
munkanapon belül, a Szállásadónak joga van a szerződéstől elállni és a szerződésben
szereplő apartmant felszabadítani.

Árak

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.volgykemping.hu honlapon kerülnek
kifüggesztésre.
2.) A Szállásadó termékeit közvetítő weboldalakon (például: Booking.com, Szállás.hu) az
árak különbözhetnek. Mindig az adott oldalon lefoglalt ár a mérvadó, amit Euró esetén a
foglalás napján érvényes MNB középárfolyammal számolunk.
3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.
4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban
meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az
adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő
félre hárítja.
5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A
meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött
ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A Szállásadó a Vendég számára nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb a
foglalástól számított 3. munkanapig kéri, amennyiben a foglalás és az érkezés napja
között kevesebb mint 90 nap van.
2.) Amennyiben a foglalás és az érkezés napja közötti idő meghaladja a 90 napot, úgy a
Szállásadó számára előleget kell fizetni. Az előleg a szállás teljes díjának 30%-a, melyet
a foglalástól számított 3. munkanapig kell kiegyenlíteni. A szállás díj fennmaradó
részének kiegyenlítése az érkezést megelőző 30. napig esedékes.
3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.
4.) A Vendég a szállás díját, illetve az előleget készpénzben, banki átutalással vagy MKB
és OTP Szép Kártyákkal egyenlítheti ki.
5.) Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem
rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés
megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott
összeget a foglalás napjától számított 3. munkanapig a Szállásadó bankszámláján
jóváírják.
6.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a Vendéget
terheli.

A szálláshely igénybevételének feltételei:

1.) A Vendég a szálláshelyet az érkezése napján 14 órától foglalhatja el. Amennyiben a
Szállásadó nem tartózkodik a szálláshelyen, a kulcsok a kulcsszéfből vehetők ki,
melynek kódjáról a Szállásadó legkésőbb az érkezést megelőző napon e-mailben
tájékoztatja a Vendéget.
2.) A Vendég a szálláshelyet a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig
köteles poggyászával, a vendégházba behozott személyes tárgyaival együtt elhagyni.
3.) Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szállást
elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadóval egyedi megállapodás szükséges, melyért a
Szállásadó további díjat számolhat fel.
4.) Háziállatot nem áll módunkban fogadni.
5.) A Szálláshely szállásaiban tilos a dohányzás!

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség
megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant,
illetve a létesítményt,
b) a Vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak
alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok
befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved,
d) a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési
kötelezettségét a meghatározott időpontig
2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior
következtében lehetetlenné válik.

A Vendég jogai és kötelezettségei

1.) A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a
szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a
szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és
nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
2.) A Vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott
szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen
időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.
3.) A Kempingből való elutazását követően a Vendég panasztételi joga megszűnik.
4.) A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben
meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
5.) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem
cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a vendégházban.
6.) A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli
személy a vendégházban való tartózkodásának időtartama alatt a vendégház területén
nem fogyaszt alkoholt.
7.) A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a
Szállásadó előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek
bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a Vendég kötelessége és költsége.
8.) A Vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendeltetésszerűen
használja, illetve veszi igénybe.
9.) A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a Vendég,
kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik
személynek.
10.) A Vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését
közvetlenül a Szállásadótól igényelni.
A káresetről a Szállásadó köteles a Vendéget írásban értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2
napon belül. Az okozott kárról a Szállásadó fényképet készít, melyet eljuttat a Vendéghez.
Amennyiben az okozott kár mértéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, a kár összegét a Vendég
köteles megfizetni a Szállásadó felé 5 munkanapon belül.

A Szállásadó jogai és kötelezettsége

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a
vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.
2.) A Szállásadó köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához
szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.
3.) A Szállásadó a Vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a
Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad
tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő
megkeresésre.
4.) A Szállásadó nem felel a kemping berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
5.) A Szállásadó a kemping közösségi tereiben, vagy apartmanjaiban hagyott személyes
tárgyakért nem vállal felelősséget
6.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért,
amelyet a vendégház más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó
személynek.

Viták rendezése

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés
úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek közötti
jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási
szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel
rendelkező bíróság az illetékes.